Έργο MedScapes

Ανάπτυξη μεθόδου αξιολόγησης του χαρακτήρα του τοπίου ως εργαλείο για την αποτελεσματική διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς στην Ανατολική Μεσόγειο

To Έργο MedScapes χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης (ENPI CBC Mediterranean Sea Basin) 2007-2013 ως μέρος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνεργασίας (European Neighborhood Policy) και του χρηματοδοτικού του μηχανισμού (Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης). Είναι μια διετής συνεργασία ανάμεσα σε Κύπρο, Ελλάδα, Λίβανο και Ιορδανία. Η κάθε χώρα εκπροσωπείται από ένα Πανεπιστήμιο και ένα Μη-Κυβερνητικό Οργανισμό. Κύριος εταίρος του προγράμματος είναι το Ίδρυμα Λαόνα για την Αναβίωση και την Προστασία της Κυπριακής Υπαίθρου και συμμετέχει και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου το οποίο ηγήθηκε της χαρτογράφησης των τοπίων της Κύπρου.

Το Έργο αποσκοπεί στην υποστήριξη των προσπαθειών για ισχυρότερη προστασία και μείωση του κινδύνου για τη φυσική κληρονομιά του τοπίου μέσω της εισαγωγής ενός ολοκληρωμένου πλαισίου εκτίμησης του χαρακτήρα του τοπίου, ΑΧΤ (Landscape Character Assessment - LCA) που θα λειτουργεί ως συμβουλευτικό εργαλείο στις στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, οι στόχοι του Έργου είναι (α) να αναπτύξει και να εφαρμόσει μια μεθοδολογία για το χαρακτηρισμό, χαρτογράφηση και αξιολόγηση του χαρακτήρα των τοπίων σε πιλοτικές περιοχές, και (β) να προωθήσει τα αποτελέσματα ως ένα εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την αειφόρο χρήση της γης και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ανατολική Μεσόγειο. Περιλαμβάνει πολιτιστικά, περιβαλλοντικά, γεωλογικά και άλλα χωρικά στοιχεία του τοπίου, παρέχοντας μια πιο ολιστική κατανόηση της δυναμικής που δημιουργείται σε διάφορες περιοχές της κάθε χώρας ή περιοχής, προκειμένου να αποκτήσουν μια καλύτερη γνώση του ζωντανού και συνεχώς μεταβαλλόμενου τοπίου τους.

 

Νέα